Rada hospodářské a sociální dohody

Rada hospodářské a sociální dohody hl. m. Prahy (dále jen „RHSD HMP“) působí jako společný dobrovolný dohadovací a iniciativní orgán s cílem vzájemné výměny informací a stanovisek a dosažení shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje v rámci území hl. m. Prahy.

Tripartitní vyjednávání probíhá mezi zástupci účastnických stran RHSD HMP:

 • hlavního města Prahy
 • zaměstnavatelských a podnikatelských svazů působících v hl. m. Praze
 • odborových svazů působící v hl. m. Praze

Účastnické strany RHSD HMP se navzájem informují, projednávají, konzultují, navrhují a prosazují řešení problematik v rámci území hl. m. Prahy zejména v následujících oblastech:

 • hospodářského a sociálního rozvoje hl. m. Prahy
 • zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů
 • veřejných služeb (dopravní obslužnost, zdravotnictví, školství, sociální péče, péče o mládež, tělovýchovu a sport, kultura)
 • podnikání
 • pracovně právní a sociálních podmínek zaměstnanců a obyvatel hl. m. Prahy

Orgány RHSD HMP tvoří:

 • Předsednictvo (tvořeno předsedou a dvěma místopředsedy)
 • Plenární schůze (tvořená zástupci všech třech účastnických stran – pět zástupců za každou účastnickou stranu)
 • pracovní komise (rozděleny na čtyři pracovní komise viz níže)

RHSD HMP vznikla v roce 2011. Po čtyřech jednáních, která všechna proběhla v témže roce, se však již dále nesešla. K obnovení RHSD HMP došlo 13. 7. 2015. Od této doby se uskutečnilo celkem sedm jednání Plenární schůze. Projednávaná témata vyplývají z aktuálních potřeb, které jsou identifikovány na jednáních jednotlivých pracovních komisí. Na 7. jednání Plenární schůze ze dne 22. 1. 2016 byly schváleny následující čtyři pracovní komise:

 • Pracovní komise pro investice a infrastrukturu
 • Pracovní komise pro rozvoj města
 • Pracovní komise pro odborné vzdělávání
 • Pracovní komise sociální a zdravotní

Pracovní komise RHSD HMP projednávají předložené materiály, zabezpečují a připravují odborná stanoviska k nim, návrhy a další podklady pro ostatní orgány RHSD HMP. Každá pracovní komise se od vzniku sešla celkem čtyřikrát. 

Jeden až tři zástupci RHSD HMP se dále účastní společného jednání RHSD ČR a zástupců krajských hospodářských a sociálních rad konaných každoročně v Lichtenštejnském paláci. Přípravu návrhu programu jednání orgánů RHSD HMP a organizačně-technickou přípravu jednání RHSD HMP zabezpečuje tajemník, který dále vyhotovuje záznamy ze zasedání Plenární schůze, organizačně zajišťuje tiskové konference, zprostředkovává informace z jednání.